26/01/2021

הכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות

תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. התיקון קובע את יעד הייצוג ההולם (5%) וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.

 • מעסיק ציבורי גדול המעסיק מעל 100 עובדים, שלא עמד עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם (5%) בשנה מסוימת יכין תכנית שנתית שתסייע לו לקידום העמידה ביעד ויפעל ליישומה.
 • התכנית תאושר על ידי הנהלת הגוף הציבורי ותפורסם באתר האינטרנט שלו עד 31.10 באותה שנה.
 • לאחר פרסום התכנית השנתית באתר האינטרנט יש לשלוח קישור אליה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, היא הגוף המפקח ואוכף ייצוג הולם בגופים הציבוריים, לדוא”ל:

Taasukanet@justice.gov.il.

כמו כן, יש לצרף למייל תיעוד של המשרות הייעודיות שפרסמתם בשנה החולפת.

 • על התכנית לכלול הוראות ופעולות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בארגון לשנת העבודה הבאה (ינואר-דצמבר 2021). תוך התייחסות לפעולות ולנתונים הרלוונטיים מהשנה החולפת (2020).
 • התכנית השנתית תוכן בהתחשב בגורמים לאי עמידה מלאה ביעד הייצוג בשנה הקודמת.
 • על-פי החוק יש לכלול בתכנית הוראות בעניינים כמפורט להלן:
  • העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים/עובדים עם מוגבלות משמעותית
  • ייעוד משרות לאנשים עם מוגבלות במגוון תפקידים ודרגות
  • פניה לרשימת הגורמים העוסקים בשילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית המפורסמת באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
  • תיעוד יישום התכנית, ובכלל זה הנימוקים לבחירת מועמדים למשרות פנויות (משרות רגילות אליהן התמודדו גם עובדים עם מוגבלות)
 • לפרטים נוספים יש לעיין בהוראות ס’ 9ג לחוק (ראו נספח).
 • מרכזי “תעסוקה שווה” של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים עומדים לרשותכם להדרכה בהכנת התכניתהשנתית. השירות הינו  ללא עלות. ראו פרטי קשר בסעיף ד’ להלן.

 

 

 

 

פורמט מוצע לתכנית שנתית לשנת 2021

 • פרטים מנהליים
 • שם הארגון: מעוצה מקומות- כפר מנדא
 • מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם( כפי שפורסם באתר הנציבות): בינונית / נמוכה / אי-עמידה
 • מספר עובדים המועסקים בארגון כיום (כולל עובדים זמניים או בחלקיות משרה): 550
 • מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (5% מכלל העובדים): 2 שידועים לנו
 • פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון:

שם מלא: ג’מאן יאסין מוראד תפקיד: מנהל משאבי אנוש

כתובת מייל: jymurad@walla.com טלפון: 0546724002

 • סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת 2020

במסגרת התכנית השנתית נדרש לסכם ולתעד את הפעילות שנעשתה בארגון בשנה החולפת לקידום העסקתם של עובדים עם מוגבלות משמעותית.

 

 • ייעוד משרות (משרות המיועדות רק למועמדים עם מוגבלות משמעותית)

שימו לב! – במייל שישלח לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, יש לצרף תיעוד של המכרזים שפורסמו ולציין האם אוישו. לצורך שמירה על צנעת הפרט, אין לפרסם מכרזים אלה כחלק מפרסום התכנית באתר.

יעדביצוע
 

מספר המשרות הייעודיות שתוכנן לאייש בשנה החולפת (בהתבסס על התוכנית השנתית הקודמת):  לא היה

 

מספר משרות כולל שהארגון פרסם  בשנה החולפת: 10

כמה מתוכן משרות ייעודיות?  6

מספר המשרות הייעודיות שאוישו: 6

 

 • משרות שאוישו בהעדפה מתקנת
  (העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית , שהם בעלי
  כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים)

מספר המשרות (שאינן ייעודיות) שאוישו בהעדפה מתקנת: לא היה

 • קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון

מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית שקודמו בארגון בשנה החולפת: לא היה

 

 • האם קיים תיעוד בארגון לבחירת המועמד במכרזים בהם התמודד מועמד עם מוגבלות משמעותית (במכרזים רגילים בהם נשקל מתן העדפה מתקנת)? כן/לא

שימו לב! – ייתכן ותדרשו להציג זאת , ולכן חשוב לבצע תיעוד מסודר.

 

 

 

 • פירוט הגורמים אליהם נעשו פניות לצורך איתור ושילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית:

 

מחלקת רווחה 
מחלקת חינוך 
מרכז עוצמה 
ועד עובדים 

 

 • התאמות בתעסוקה שניתנו למועמד או לעובד:

(בתהליך המיון, סביבת עבודה פיזית, התאמת דרישות התפקיד, שעות העבודה וכיוצ”ב)

עובדים עם מוגבלות המעוצה תדאג שהם יעבדו בתנאי עבודה נאותים כולל מבנה מונגש ובכל תהליך תהיה תשומת לב להתאמת התפקיד לבעלי מגבלות במידה ויש.

 

 • פעולות נוספות שנעשו בארגון לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית:

(הדרכות עובדים, מפגשי הנהלה, פרויקטים מיוחדים וכיוצ”ב)

דיון בהנהלת המועצה, פרסום באתר המעוצה שלוב מוגבלי נידות במסגרות השירות למעוצה , ישיבה בין מנהל משאבי אנוש ועד עובדים ושאר מנהלי המחלקות במעוצה הנוגעות לעניין כדי לקדם נושא זה לחשיבותו.

 • פירוט הלקחים שהופקו (שימור-שיפור-שינוי):

(בין היתר, יש להתייחס לפערים בין מה שדווח בתוכנית השנתית הקודמת לבין מה שנעשה בפועל)

לקדם יותר ולשלב בעלי מוגבלות במעוצה ולתת עדיפות ראשונה לבעלי מוגבלויות במחלקות ומסגרות הרשות וגם שילוב בעלי מוגבלויות  בכל האירועים במעוצה.

מחלקת רווחה כל הזמן דאגה לשלב מוגבלי נידות שכלית בתעסוקה בישוב ומחוץ לישוב. מצורף שמות של מפעלים:

 • מפעל מילו עוף – 4 חניכים
 • מפעל דקרט – כפר מסריק 7 חניכים
 • מפל סטון ב” סטון- בציפורית 5 חניכים
 • תכנית שנתית מפורטת לשנת 2021

בחלק זה של התוכנית יש להתייחס לשנה הקרבה (ינואר-דצמבר) – ייעוד משרות בארגון, אופן יישום העדפה מתקנת, וגורמים אליהם כבר פניתם או שבכוונתכם לפנות. תשומת לבכם כי יישום התכנית עשוי להיבדק על ידי הנציבות, כך שעליכם לתעד את אופן ביצוע התכנית במהלך השנה.

(1) ייעוד משרות

מעסיק שלא עמד ביעד חייב לייעד משרות במסגרת התוכנית השנתית ובפועל.

מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב 2021: לפי צורכי המעוצה

מספר המשרות הייעודיות המתוכננות: בלתי אפשרי\ צפוי

היקפן מסך המשרות המתוכננות להתפרסם: % לא ידוע

פירוט סוג המשרות הייעודיות (ככל שידוע):

המועצה בתוכנית התייעלות ואין אפשרות לדעת מספר המשרות בשנה 2021 הרשות תדאג לקלוט אנשים מוגבלי נידות במידה ויהיה ותשתדל ותעשה המקסימום בכל מחלקות המעוצה ,אם מדובר במחלקת מנהל כללי או בשאר מחלקות המעוצה.

 

 

(2) מעסיק מחויב למתן העדפה מתקנת בקבלה או/ו בקידום של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד.

נא פרטו הפעולות שבכוונתכם לנקוט בארגון ליישום הנחייה זו (הדרכות וועדות מכרזים, הוספת הוראה בפרסום המכרז הנוגעת להעדפה מתקנת וכיוצ”ב).

המעוצה מתחיבת לתת עדיפות ראשונה לבעלי מוגבלות שהם בעלי כשורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. הוספת סעיף בנוסח המכרז לכל תפקיד תיתן עדיפות למגבלי נידות וגם תדאג המעוצה בנוסף לחברי ועדת הבחינה לכל מכרז ויהיה משקיף מציג אנשים בעלי מוגבלויות

 

(3) פירוט הגופים אליהם פניתם בעת הזו או/ו בכוונתכם לפנות העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית – יש להיעזר ברשימה המופיעה באתר הנציבות, ניתן להסתייע במרכזי  “תעסוקה שווה”

 

מחלקת רווחה 
מחלקת חינוך 
מרכז עוצמה 
תעסוקה שווה 

 

(4) פירוט פעולות מתוכננות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון

(בין היתר – קבלת ליווי ע”י מרכזי תעסוקה שווה, פעולות שייעשו על-ידי המעסיק להעלאת המודעות ולקידום הנושא, מפגשי הנהלה, הדרכת מנהלי הארגון, הדרכה לוועדות המיונים/הקבלה אודות ראיון מונגש, ועוד)

על פי פרסום באתר המעוצה המקומית להעלאת המקצועיות והמודעות בקרב האוכלוסייה בישוב.

 

ישיבת הנהלה בה הוצגה התוכנית ואושרה, התקיימה בתאריך: לא הייתה ישיבת הנהלה בעניין בשנות 2020 , ב2021 יהיה דיון לגבי התוכנית ותאושר בסוף.   

 

חתימת מנכ”ל/ראש הרשות: _____________

 

 • גופי סיוע

מרכזי “תעסוקה שווה”, משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים:
הדרכה וליווי של הארגון לקידום שילוב עובדים עם מוגבלות בארגון, לרבות ליווי בבניית תכנית שנתית, הדרכה לממוני תעסוקה, וסיוע באיתור מועמדים עם מוגבלות למשרות.
טלפון:  1700-50-76-76 | https://taasukashava.org.il

 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:
מידע על זכויות וחובות המתייחסות להעסקת עובד עם מוגבלות, סוגיות משפטיות הטעונות בירור ועוד.
טלפון: *6763  |  מייל:  pniotnez@justice.gov.il  | אתר האינטרנט: www.gov.il/mugbaluyot

 

לרשימת הגורמים העוסקים בשילוב בעבודה של אנשים עם מוגבלות לחץ כאן

 

מרכז השאלת ציוד להתאמות

טלפון: 03-9543314  I  אתר אינטרנט: www.hatamot.org

 

 

נספח – סעיף 9ג’ לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית (תיקון מס’ 15) תשע”ו-2016

9ג.     (א)  בלי לגרוע מהוראות לפי סעיף 9(ג)(2), לא עמד מעסיק ציבורי גדול עמידה מלאה ביעד הייצוג על פי הודעה כאמור בסעיף 9ד(ד) בשנה מסוימת, יפרסם באתר האינטרנט שלו, עד 31 באוקטובר באותה שנה, תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית שאישרה הנהלת המעסיק הציבורי הגדול.

(ב)  תכנית שנתית תוכן בהתחשב בלקחים שהופקו מתכניות שנתיות קודמות ובגורמים לאי-עמידה או לעמידה חלקית ביעד הייצוג בשנה הקודמת.

(ג)   תכנית שנתית תכלול הוראות בעניינים כמפורט להלן לעניין משרות פנויות ולעניין משרות שיתפנו בשנה הקרובה:

(1)   העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים, לתפקיד, למשרה או לקבוצת משרות או לדרגה או לקבוצת דרגות שיפורטו בתכנית השנתית, ולתקופה שתיקבע בה;

(2)   ייעוד משרות במגוון תפקידים ודרגות שיועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, תוך פירוט היקפן מכלל המשרות הפנויות או שצפוי שיתפנו ופירוט סוג המשרות שייועדו כאמור;

(3)   פנייה לרשימת גורמים העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שתפרסם הנציבות באתר האינטרנט שלה, לשם איתור מועמדים כאמור;

(4)   תיעוד של יישום התכנית השנתית, ובכלל זה של הנימוקים לעניין בחירת מועמדים למשרות פנויות.

(ד)  שר הכלכלה והתעשייה רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין תכנית שנתית, תוכנה, צורתה ופרטיה.