חוק חופש המידע

הממונה על חוק חופש המידע: אמיר חוש
טלפון:  04-9507504 שלוחה 105
פקס: 04-9863373
כתובת: מועצה מקומית כפר מנדא
אימייל: ameermanda01@gmail.com

 

 

חוק חופש המידע, התשנ”ח – 1998קובע את זכותו החוקית של כל אזרח ישראלי, תושב או תאגיד הרשום כחוק בישראל, לקבל מידע בעל אופי פרטי או ציבורי, המצוי אצל רשויות ציבוריות כגון משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים.

לעניין זה, הוגדר בחוק  “מידע” – כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

החוק מונה סוגי מידע אותם על המועצה להעמיד לעיון הציבור ובכלל זה ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור, וכן מידע על איכות הסביבה שיש ברשותה, ומידע זה מפורסם באתר האינטרנט של המועצה.

חוקי העזר, בנוסחם המעודכן, מצויים במשרדי המועצה ובספריה הציבורית, כמו גם באתר האינטרנט של המועצה.

בהתאם להוראות החוק, מונה מר’ אמיר חוש, כממונה ואחראית לטיפול בפניות לפי חוק חופש המידע וכן על יישום הוראותיו במועצה.

 

בקשה לפי חוק חופש המידע

  • בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה על חוק חופש המידע או למי שהוסמך על ידו במועצה (המבקש אינו חייב לציין את הטעם לבקשתו למידע).
  • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי המועצה ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.
  • המועצה תודיע למבקש המידע, לא יאוחר מ- 30 ימים מקבלת הבקשה, על החלטתה בעניינו. במידה והוחלט להעמיד את המידע המבוקש תבוצע ההחלטה תוך 15 ימים.
  • המועצה תעמוד במועדים שלעיל, אלא אם החליט הממונה או ראש המועצה, לפי העניין, על הארכת איזה מבין המועדים והודיע על כך למבקש המידע בכתב ונימק את הצורך בהארכת התקופה.
  • המועצה רשאית לדחות בקשה למידע בנסיבות מסוימות, למשל כאשר מדובר במידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל בנאדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) וכאשר מדובר במידע שאין לגלותו על פי כל דין.
  • כמו כן, מוסמכת המועצה לדחות בקשה מקום בו גילויו של המידע המבוקש עלול לשבש את תפקודה, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל משא-ומתן, או מידע אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב, כל מידע הקשור לדיונים פנימיים, וכו’.
  • על החלטת המועצה לפי חוק חופש המידע, ניתן לעתור לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים, לפי חוק בתי משפט לעניינים מנהליים, תש”ס-2000.

 

אגרה

תנאי להגשת הבקשה ולקבלת המידע הוא תשלום אגרה. שיעורי האגרות להגשת הבקשה ועלויות הטיפול בה(נכון ליום 1.1.2015) נקבעו בתקנות חופש המידע (אגרות), תשנ”ט-1999, כלהלן:

1-  אגרת בקשת מידע – 20 ש”ח.

2- אגרת טיפול במידע – 30 ש”ח החל מהשעה הרביעית.

3- אגרת הפקת מידע –  0.2 ש”ח עבור כל עמוד צילום  או פלט מחשב ו- 2.50 ש”ח עבור כל תקליטור מחשב. באם המידע מוסרט, מוקלט, מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטאלית נתיקה, יישא המבקש בעלות ההפקה או העתקה הממשיות של המידע.

 

פטור מתשלום אגרה

1- אדם המבקש מידע אודות עצמו וזכויותיו, פטור מאגרת בקשה, וכן מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה החל בשעה הרביעית.

2- מידע שמבקש נציג של עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש”ם-1980, או חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות, התשנ”ט-1999, הפועלת לקידום מטרה ציבורית, כהגדרתה בחוק, וכן מידע שמבקש אדם הדרוש לו לצורך מחקר אקדמי, פטורים מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית.

3- מבקש שאין ביכולתו לשלם את האגרה והוא מקבל גמלה, כהגדרתה בחוק.

את התשלום ניתן לבצע במזומן או בכרטיס אשרא המחלקת הגגבייה, או באמצעות שובר תשלום.

על החלטת המועצה לעניין אגרה, ניתן לערער לבית-המשפט השלום תוך 30 ימים ממועד מסירת החלטת הממונה.

 

דוח תקופתי

המועצה מפרסמת דין וחשבון שנתי הכולל מידע אודות מבנה המועצה, פעילותה,שמות בעלי תפקידים בכירים ודרכי ההתקשרות עמם, תמיכות שנתנה המועצה ועוד.

פירוט מלא לדין וחשבון בתקנות חופש המידע, תשנ”ט- 1999.

פניות בנושא חופש המידע יש לשלוח אל הממונה על חוק חופש המידע, מר’ אמיר חוש,

מייל:  :

ameermanda01@gmail.com    טלפון:  04-9507504 שלוחה 105