פתח סרגל נגישות accessibility

כלי נגישות

20378

מספר תושבים

2545

תלמידים בבתי ספר ייסודים

1216

תלמידים בבתי ספר חטיבת ביניים

1281

תלמידים בבתי ספר תיכון