בקשה לקבלת הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני למועצה מקומית כפר מנדא

מועצה מקומית כפר מנדא

בקשה לקבלת הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני למועצה מקומית כפר מנדא

 

המועצה המקומית כפר מנדא מזמינה בזאת מועמדים מתאימים להגיש מועמדות לוועדה המקצועית, המוקמת מכוח חוזר מנכ”ל משרד הפנים מס’ 2/2014.

 

  1. הגדרת התפקיד:

ייעוץ משפטי שוטף (בכתב ובע”פ) המוענק למועצת המועצה המקומית ולוועדותיה, לראש המועצה ולסגן ראש המועצה שלו הואצלו סמכויות לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה-1975, ולעובדי המועצה בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי המועצה המקומית לפי כל דין וכן מתן חוות דעת לפי פניית חבר המועצה אם נוכח שהדבר דרוש למילוי תפקיד הרשות, לרבות ייצוג המועצה המקומית בהליכים אזרחיים ומינהליים בפני בתי המשפט, ועדות תכנון וכל גורם נוסף.

 

  1. היקף העבודה המשוער:

היקף העבודה המשוער של יועץ משפטי עומד על כשני ימים בשבוע בממוצע ובכלל זה השתתפות בישיבות המועצה המקומית וועדותיה, ככל שיידרש, ונוכחות במשרדי המועצה לפחות יום אחד בשבוע לצורך עבודה שוטפת.

 

  1. תנאי כשירות:

עורך דין בעל ניסיון מעשי מוכח בעריכת דין שלא יפחת מחמש שנים והוא בעל בקיאות וניסיון מוכח באחד או יותר מתחומי פעילותה העיקריים של רשות מקומית או התחום המשפט הציבורי.

 

  1. שכר הטרחה:

שכר הטרחה הכולל לחודש (“ריטיינר”) שמציעה הרשות המקומית הוא 29,000 ₪ (במילים: עשרים ותשעה אלף ₪ ) בתוספת מע”מ כחוק. שכ”ט זה הוא קבוע, ואיננו ניתן לשינוי.

למעט הליכים חריגים, שכר הטרחה לא ייגזר מהתוצאה של סיום ההליך או העבודה המשפטית.

שכר הטרחה לא ישולם על ידי צדדים שלישיים.

 

  1. הודעה זו כפופה להוראות חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), התשל”ו-1975 ולהוראות נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות מקומית שפורסם בחוזר מנכ”ל משרד הפנים 2/2014 ביום 25.2.2014 המהווים חלק בלתי נפרד מפרסום זה. (חוזר המנכ”ל מפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים).

 

  1. הזוכה יחתום על הסכם העסקה ושאלון לניגוד עניינים. תנאי ההסכם והשאלון יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההתקשרות בין היועץ המשפטי והמועצה המקומית. ניתן לעיין בהסכם ובשאלון באתר האינטרנט של המועצה באתר https://kafar-manda.muni.il/he/.

 

  1. על ההצעה שתוגש לוועדת האיתור לכלול פרטי המועמד, קורות חייו ואופן עמידתו בתנאים המפורטים לעיל. ניתן להוסיף מסמכים רלוונטיים נוספים.

 

  1. על המעוניינים אשר עונים על הדרישות להגיש את מועמדותם בצירוף קורות חיים והמסמכים הרלוונטיים ללשכת ראש המועצה המקומית או למנהל משאבי אנוש לא יאוחר מיום 23.7.2020 בשעה 12:00.

 

 

 

                                                                                       בכבוד רב,                                                                                    

                                                                                    מואנס עבד אלחלים

ראש מ.מ כפר מנדא         

המכשיר שלך לא תומך בתצוגה של קבצי PDF

לחץ כאן להוורדה

המכשיר שלך לא תומך בתצוגה של קבצי word

לחץ כאן להוורדה