28/08/2023

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצות מקומיות